Dayco Europe sp. z o.o. Cofnij  Zmień język:              
 
Informacje dla prywatności
Dayco Europe sp. z o.o. z Jedynym Członkiem
Szanowny Kliencie,

Informujemy Państwa, że na mocy art..13 Kodeksu dotyczącego ochrony danych osobowych (D.Igs n.196/03), dane przez Państwa przesłane mogą zostać wykorzystane, bezpośrednio lub za pośrdnictwem osób trzecich, w trakcie realizacji umowy, jak i do poniższych celów, dla których wymagane jest pisemna zgoda w przypisie Umowy:

- opracowanie badań statystycznych i rynkowych;

- wysłanie materiałów reklamowych i informacyjnych;

- zakończenie czynności związanymi ze sprzedażą lub lokalizacją;

- wysłanie informacji handlowych;

- nawiązanie komunikacji handlowej iteraktywnej.

Powyższe czynności mogą zostać wykonane, poprzez formę pisemną, informatyczną lub telematyczną, również w odniesieniu do osób trzecich, dla których znajomość jego danych osobowych okaże się niezbędna lub funkcjonalna podczas trwania aktywności naszej Spółki; w każdym wypadku, przetwarzanie będzie odbywało się w sposób właściwy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności. Osoby trzecie, które mogłyby zostac powołane przez naszą Spółkę do przetwoszenia Państwa danych, są zmuszone do respektowania norm Kodeksu.

Informujemy Państwa, że niepodanie przez Państwa danych osobowych, może uniemożliwość kompletne wykonanie umowy.

Posiadający Państwa dane osobowe:

Dayco Europe sp. z o.o. z legalną siedzibą przy ulicy Papa Leone XIII nr 45 66013 Chieti Scalo (PE)

Informujemy Państwa, że pod numerami kontaktowymi Spółki, które można znaleźć na fakturze, można znaleźć Osoby Odpowiedzialne za przetwarzanie Państwa danych osobowych, zgodnie z art..13 cytowanego Dekretu.

W odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych, niniejszym wymieniamy prawa, które Państwu przysługują, na podstawie art..7 tego samego Dekretu.

Mają Państwo prawo otrzymać:

1. Informacje o pochodzeniu danych osobowych;

2. Wskazówki dotyczące celowości i zmian w obróbce;

3. Wskazówki dotyczące zastosowanych czynności w przypadku obróbki z zastosowaniem urządzeń elektrycznych;

4. Wskazanie tożsamości właściciela i wyznaczonego przestawiciela;

5. Nazwy podmiotów lub ich kategorii, którym dane osobowe mogą zostać przekazane i którym dane osobowe mogą zostać udostępnione w charakterze wyznaczonego przedstawiciela na terytorium Stanu,

6. Aktualizacje, sprostowania, lub kiedy zainteresowany wyrazi chęci, integrację danych;

7. odwołania, przekształcenie w formie anonimowej lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym te, dla których nie jest konieczna konserwacja celów, dla których dane zostały zgromadzone lub następnie przetworzone;

8. zaświadczenie, że operacje, o których mowa w pkt 1. i 2. zostały zgłoszone, jak również związane z ich treścią, do tych, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechniane, chyba że wymóg ten jest niemożliwy lub wiąże się z wykorzystaniem środków w oczywisty sposób nieproporcjonalnych w odniesieniu do chronionego prawa;

Mają Państwo prawo przeciwstawić się calkowicie lub częściowo:

9. z uzasadnionych powodów do przetwarzania danych osobowych, która Państwa dotyczą, nawet jeśli istotne dla celów gromadzenia;

10. na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub do przeprowadzania badań rynkowych lub komunikacji handlowej.

Z poważaniem

Dayco Europe sp. z o.o.

Dyrekcja Generalna