Dayco Europe sp. z o.o. Cofnij  Zmień język:              
 
Ogólne warunki sprzedaży
Dayco Europe sp. z o.o. z Jedynym Członkiem
1. Zamówienia nie są wiążące dla DAYCO EUROPE Sp. z o.o. z Jedynym Członkiem, które ma prawo do ich zrealizowania lub nie według własnego uznania.

2. Nawet kiedy zamówienie zostanie zaakceptowane, DAYCO EUROPE Sp. z o.o. z Jedynym Członkiem ma praw do odstąpienia od umowy lub do wstrzymania wykonania w dowolnym momencie, bez wcześniejszego zawiadomienia, nie jest też zobowiązany do wypłacenia odszkodowania Nabywcy.

3 Terminy dostawy, jeśli wskazane, mają charakter wskazujący i nigdy ostateczny, każde ewentualne opóźnienie nie może nigdy stanowić powodu do odszkodowania, ani nie będzie powodem rozwiązania umowy.

4. DAYCO EUROPE Sp. z o.o. z Jedynym Członkiem jest zwolnione z obowiązku dostawy, zwracając towar spedytorowi i/lub dostawcy. Własność towarów przechodzi w momencie dostawy na spedytora lub dostawcę.

5. Towary są wyprzedawane z magazyny DAYCO EUROPER Sp. z o.o. z Jedynym Członkiem i, o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, podrózują na wyłączne ryzyko nabywcy; wszystkie opłaty i/lub związane z transportem są na wyłączny koszt nabywcy.

6. Gwarancja na sprzedawane towary jest ograniczona wyłącznie dla zastąpienia tymi, które DAYCO EUROPE Sp. z o.o. z Jedynym Członkiem. uzna za wadliwe w fabrykacji lub w materiale. W razie ewentualnych reklamacji zastosowane zostaną normy prawne.

7. Ceny wynikają z cenników DAYCO EUROPE Sp. z.o.o. z Jedynym Członkiem, obowiązują w chwili wysyłki towarów, lub te zazwyczaj praktykowane przez DAYCO EUROPE Sp. z o.o. z Jedynym Członkiem.

8. Terminy i zmiany w płatnościach wskazanych w zamówieniu są do obowiązkowego rozpatrzenia przez DAYCO EUROPE Sp. z o.o. z Jedynym Członkiem. W razie braku wskazówek odnośnie terminów i zmian płatności będą obowiązywały te wskazane na fakturze. W każdym przypadku DAUCO EUROPE Sp. z o.o. z Jedynym Członkiem jest zawsze upoważnione do wymagania zrealizowania umowy bez wcześniejszej komunikacji, o której mowa w art.1457 k.c. opłaty wykonane w innym terminie od tych wynikających w zamówienia lub faktury, nawet jeśli dopuszczalne, będą miały wartość mniejszej tolerancji.

9. Brak i/lub opóźnienie płatności w odniesieniu do terminów wskazanych w zamówieniu lub, w przypadku braku na fakturze spowoduje przepadek, z mocą wsteczną, ewentualnego rabatu gotówkowego wskazanego na fakturze i zastosowania na kwoty niezapłacone, w tym zawierające rabat gotókowy , opodatkowania równego pierwszej racie ABI powiększonego o dwa punktu, bez uszczerbku dla ewentualnego, większego poszkodowania.

10. Płatność czekiem lub banku, nawet jeśli taka zmiana wynika z zamówienia, odbywa się na wyłączne ryzyko nabywcy w tym sensie, że nie jest on zwolniony z obowiązku spłaty, jeśli zapłata nie wpłynie do DAYCO EUROPE Sp. z o.o. z Jedynym Członkiem. W związku z powyższym, rozumie się również, że w przypadku utraty lub kradzieży przesłanych czeków przez klientów, nawet jeśli zostały przesłane do DAYCO EUROPE Sp. z o.o. z Jedynym Członkiem, i/lub jego pracowników lub agentów, DAYCO EUROPE Sp. z o.o. z Jedynym Członkiem, jest od tej chwili zwolnione z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, zarówno jeśli chodzi o żądania duplikatów czeków i/lub ich umorzenie.

11. Klient nie powinien wytaczać sprawy, ani wnosić zarzutów przeciwko Dayco Automotive sp. z o.o. dopóki nie dokona pełnej płatności wynikającej z kapitału, odsetek i kosztów związanych z dostawą towarów, ponadto każda sprawa przeciwko DAYCO EUROPE Sp. z o.o. z Jedynym Członkiem powinna zostać rozwiązana przez osobny sąd.

12. Reklamacje i kontestacje: ewentualne reklamacje dotyczące ilości lub rodzaju dostarczonego towaru powinny zostać zgłoszone do sprzedawcy w ciągu 8 dni od otrzymania towaru przez nabywcę. Ewentualne reklamacje dotyczące jakości towaru powinny zostać zgłoszone do sprzedawcy w ciągu 8 dni od odkrycia kwestionowanych wad. Żadna reklamacja odnośnie jakości towaru nie zostanie rozpatrzona nawet w drodze wyjątku, w siedzibie sądu, jeśli nie będą miały miejsca regularne płatności za towar, do którego reklamacja się odnosi. Nie zostaną wzięte pod uwagę reklamacje dotyczące jakości towaru. gdzie mowa o towarze niższego wyboru sprzedawana jako taka, lub o towarze sprzedawanym na specjalnych warunkach lub o towarze z skądkolwiek.

13. Klient akceptuje, że DAYCO EUROPE Sp. z o.o. z Jedynym Członkiem, dla własnych potrzeb organizacji produkcji, dostarcza ilości produktów w nadmiarze lub z defektem: nadmiar lub defekt będzie zawarty w rozsądnych ilościach. Ewentualne zwrot towaru może zostać wykonany tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia ze strony Dayco Automotive Sp. z o.o. i wyłącznie w sposób, w terminach i na warunkach ustalonych przez Dayco.

14. Jedynym Sądem Właściwym jest ten w Chieti